HRM

HRM aplikacija je otvoreno rešenje za vođenje kadrovske evidencije primenjiva za korišćenje kako u malim firmama tako i u kompanijama u okviru kojih posluje više firmi.

Funkcionalne karakteristike

Funkcionalne karakteristike su specificirane kroz tri osnovne sadržajne celine : osnovnu evidenciju radnika, evidencije povezane sa radnicima i sprovođenje konkursa i zapošljavanja.

Evidentiranje osnovnih podataka radnika

Sadržaj osnovne evidencije
Pojedini radnici rade u više firmi
Radnici na odredjeno vreme
Radnici na refinansiranju
Status rada
Evidentiranje podataka povezanih sa radnicima

Formalno stečeno obrazovanje
Evidentiranje poslova i radnih zadataka
Druga znanja i veštine
Članove porodice
Evidencija godišnjih odmora i slobodnih dana
Evidencija ranijeg zaposlenja
Evidencija zaposlenja i postavljenja u Mozzartu
Evidencija nagrada i pohvala
Evidencija kazni
Evidencija zarada
Evidencija napomena i zapažanja rukovodilaca
Evidencija benefita
Evidencija obuke zaposlenih
Postoji kontrola centrale koja može da proveri da li je obuka sprovedena. Na obuci se mogu naći i kandidati koji još nisu zasnovali radni odnos, što znači da se i oni moraju uneti u evidenciju u momentu konkurisanja.

Evidencija o bolovanjima i drugim odsustvima
Evidencija kontakata radnika
Prikaz evidencije kontakata preko tipa kontakata se može iskoristiti za npr. telefonski imeni svih radnika ili spisak radnika sa adresama!

Evidentiranje učešća na konkursima
Sprovođenje konkursa i zapošljavanja radnika
Aplikacija omogućuje da proces zapošljavanja teče preko konkursa, prijava, odabira užeg kruga i konačnog izbora. Takođe omogućen je i unos zapažanja i pozitivnih i negativnih mišljenja o kandidatima.

Kreiranje planova potreba
Otvaranje konkursa za zapošljavanje
Evidentiranje prijava
Organizacija intervjua
Konačni odabir kandidata za zapošljavanje
Sistemske karakteristike

Korišćenje aplikacije za evidenciju više firmi
Aplikacija omogućuje da se u bazi podataka vodi evidencija radnika za više firmi, sa mogućim konfigurisanjem nivoa evidencije i drugih opcija po pojedinim firmama. Centrala treba da ima mogućnost da vidi i ažurira sve podatke, dok radnici lokalnih firmi treba da vide samo svoje podatke.

Struktura sistematizacije

Sistematizacija omogućuje prikaz lokalne firme i predstavlja okvir za dodatne evidencije radnika. Sistematizacija ima svoj poseban pogled kroz strukturnu hijerarhiju organizacioih delova u kojima su definisana radna mesta. Sva radna mesta moraju biti modelirana sa svim parametrima koji ih opisuju. Sva radna mesta imaju specifikaciju radnih poslova i zadataka.

Trajanje sistematizacije

Svaka sistematizacija ima svoj status : priprema, aktivna i zastarela. Ovaj status je prati kroz njen životni vek. Za jednu firmu, samo jedna sistematizacija može da važi u jednom trenutku. Sistematizacija se donosi odgovarajućim aktima preduzeća i ima sledeće osobine:

Status - kao što je prethodno definisano,
datum od kada važi,
datum do kada je važila,
Napomena - koja se može više puta uneti i ostae kao istorija.

Nadležnost za promenu sistematizacije

Nadležnost za promenu sistematizacije može da ima HR menadžer centralne kadrovske službe i eventualno ovlašćeno lice svake firme.
Opcionalna primena na nivou uključenih firmi
Sistematizacija ne mora biti razradjena za sve firme koje postoje u evidenciji. To zavisi od nivoa detaljnosti koji želimo postići za pojedine firme, od potpune za centralu, do osnovne za npr. Rumuniju i druge zemlje.

Pristup podacima

Samo ovlašteni korisnici centrale mogu da pristupe podacima svih firmi, dok ostali mogu da vide samo podatke koji se odnose na firmu za koju su registrovani.

Profili korisnika aplikacije

Pristup podacima je kontrolisan preko profila korisnika kojima je omogućen uvid u striktno definisani skup podataka. Takođe za svaki profil se može predvideti da li ima mogućnost da pregleda i ažurira samo podatke svoje firme ili svih firmi u evidenciji.

Arhitektura, baza podataka i način implementacije HRM aplikacije je u potpunosti prilagođen i otvoren za dalja proširivanja koji mogu da idu u pravcu proširivanje aplikacije obogaćivanjem HRM modula novim sadržajem i funkcionalnostima, ali i proširivanjem HRM aplikacije na kompletan ERP sistem. Proširivanje na ERP sistem je moguće jer je HRM aplikacija projektovana kao deo integralnog ERP rešenja i kao takva implementirana u više firmi.