SPORTBET DWH

Sistem za podršku analizi i planiranju procesa klađenja u sportskoj kladionici SPORTBET DWH je prema tipu DataWarehouse rešenje sa jednim standardnim izvorom podataka, sistem za operativno vođenje procesa klađenja, naplate opklada i isplate dobiti, i jednim ili više nestandardnih izvora podataka za prikupljanje statističkih podataka o sportskim takmičenjima.

SPORTBET DWH Sistem za podršku analizi i planiranju procesa klađenja u sportskoj kladionici, pre svega ima za cilj da na jasan, precizan i efikasan način prikaže sve finansijske i operativne informacije koje su nastale u toku jednog ili više kola nekog ili svih sportskih takmičenja ili drugih igara koje su organizovane od strane kladionice. Ovo uključuje koliko je bilo prodatih tiketa, koje su bile elementarne kombinacija na tiketu, kako i na koji način su one bile kombinovane na tiketima, koliko je bilo uplata za svaku od elementranih kombinacija, odnosno na svakom od tiketa, koje su bile kvote date za svaku igru, koje su bile kvote na svakoj od elementarnih kombinacija, koliko je bilo isplata na osnovu kvota, postignutih rezultata i uplaćenih kombinacija odnosno koje je Kranje Stanje za svaku od igara.

Sistem SPORTBET DWH takođe pruža mogućnost da se prethodni skup informacija može prikazati grupisano po prodajnom mestu, direktno ili po nekoj zadatoj organizacionoj hijerarhiji, u izabranim vremenskim intervalima, prema nekoj unapred poznatoj hijerarhiji takmičenja ili igre i slično. Sa druge strane sistem SPORTBET DWH omogućuje da se informacije, obrađene kako je to prethodno opisano, analiziraju upotrebom dodatnih paketa za predviđanje (predictive analysis) gde bi se na osnovu prethodno prikupljenih podataka sa jedne strane i postavljenih željenih rezultata projektovala pravila kombinovanja i postavljanja kvota.

Sistem SPORTBET DWH samo treba da servira potrebne informacije nekom od paketa za statističku obradu i predviđanje kao što je na primer SPSS Clementine dok se sama statistička obrada i analiza obavlja u samom paketa za statističku analizu. I na kraju sistem SPORTBET DWH pruža mogućnost praćenje rezultata sportskih takmičenja u smislu da omogući da se odgovarajući podaci, preuzeti i pripremljeni van sistema, mogu učitati u unapred pripremljenje strukture podataka koje će omogućiti kvalitetan pregled prikupljenih informacija i njihovu statističku analizu (predictive analysis). Slično kao i u prethodnom slučaju SPORTBET DWH samo treba da servira potrebne informacije nekom od paketa za statističku obradu i predviđanje dok se sama statistička obrada i analiza obavlja u samom paketa za statističku analizu.

Sistem SPORTBET DWH nije operativni sistem niti će biti korišten kao operativni sistem i u tom smislu sve aplikacije realizovane u okviru ovog sistema imaju za zadatak da koriste i prezentuju podatke koji su nastali u drugim sistemima sa ciljem unapređenja i unapređenja poslovnih rezultata kladionice.

Prednosti našeg rešenja

MD&Profy je Sybase Country Distributer i Support Centar za Srbiju i shodno tome ima na raspologanju bazu znanja, iskustva i konsultantskih usluga koje omogućavaju rešavanja i najsloženijih projekata implementacije DWH rešenja. Iskustvo na sličnim projektima koje smo realizovali u Srbiji i to izrade DWH rešenja za Mozzart Sportske Kladionice, Beogradski Vodovod i Kanalizaciju, Sybase 365, kao i za EAR-ov Electronic Health Record projekat nam je donelo potrebno iskustvo i omogućilo da obučimo ljude ne samo u teoriji nego i praksi za realizacije projekata ovog tipa.

• Rešenje koje nudimo sledi savremene standarde multidimenzionog modelovanja koji sa druge strane omogućuju upotrebu standardnih alata za izveštavanje i BI analizu kao što su Microsoft Analysis Services, Cognos, Business Object, SPSS Clementine i sl., ali se mogu koristiti i besplatni alati za izveštavanje kao što su Jasper Reports ili Pentaho,

• Rešenje koje nudimo će prikazati novo-razvijenu strukturu podataka na dva nivoa, konceptualnom i fizičkom, što omogućava da se ista struktura može jednostavno i brzo primeniti ne samo na postojećoj već i na bilo kojoj drugoj RDBMS,

• Shodno prethodnom naše rešenje će biti otvoreno ka različitim aplikacijama i platformama a na korisniku je da se odluči za one koje najbolje ispunjuju njihove potrebe,

• Rešenje koje nudimo uključuje i mogućnost implementacija analitičkih izveštaja koji imaju za cilj prepoznavanje trendova, kriterijuma efikasnosti i kvaliteta rada i slično,