ISNOP

Informacioni Sistem za podršku nastavno-obrazovnom procesu na Medicinskom Fakultetu u Beogradu (u daljem tekstu ISNOP) je realizovan kao sadržajno i funkcionalno sveobuhvatan sistem koji treba da svim učesnicima u obrazovno-nastavnom procesu ponudi potpune, tačne i pravovremene informacije.

Sadžajno posmatrano ISNOP informacioni sistem sadrži sve evidencije neophodne za administraciju svih elemenata nastavno-obrazovnog procesa. Glavni sadržaji se mogu podeliti na sledeće delove:

Studentska evidencija – obuhvata studentska dosijea sa kompletnom istorijom podataka od konkursa, upisa, ispunjavanja obaveza do diplomiranja

Studijski programi – obuhvataju kompletne formalne modele studijskih programa koji se sprovode (ili su u pripremi) na fakultetu

Nastavnička evidencija – obuhvata organizaciju katedri sa evidencijom nastavnika, evidencijom predmeta na katedri kao dinamičkim elementima organizacije nastave Prijemni ispiti – obuhvataju podešavanja pre početka konkursa, evidenciju kandidata, unos rezultata testiranja, formiranje rang lista do upisa studenata na studije

Ispitne rokove – obuhvataju podešavanja pre i za vreme ispitnog roka, prijavu ispita, unos ocena i zaključenje ispita

Tekuća školska godina – obuhvata sve aktivnosti koje se definišu ili podešavaju svake školske godine, uključujući plan sprovođenja nastave, angažovanje nastavnika i nastavne grupe po godinama studija i raspored nastave.Svi ovi sadržaji su međusobno povezani i čine jedinstvenu celinu.

ISNOP je višekorisnički informacioni sistem dizajniran tako da omogući potpuno profilisanje potreba i ograničenja svakog poslovnog korisnika. Postoječi profili su inicijalno definisani na osnovu uloge svih relevantnih učesnika u nastavno-obrazovnom procesu. Svaki korisnik sistema može imati samo jedan korisnički profil. Izmene profila korisnika je moguće u toku svakodnevnog rada radi potpunog prilagođavanja novonastalim potrebama. Inicijalno definisani korisnički profili su:

  • Administrator sistema
  • Rukovodilac fakulteta
  • Šef studentske službe
  • Referent studentske službe
  • Šef katedre
  • Sekretar katedre
  • Nastavnik (ili saradnik) na katedri
  • Student